Accommodatie commissie

Doel
Het beheren en onderhouden van de (sport)accommodatie in ruime zin, zodanig dat deze door de vereniging in overeenstemming met haar doelstelling kan worden gebruikt.

Positie binnen vereniging
Deze commissie is een door het bestuur ingestelde commissie, bestaande uit een coördinator en een door de commissie zelf vast te stellen aantal leden. De coördinator is het eerste aanspreekpunt voor de activiteiten van de commissie.

Taken en verantwoordelijkheden
Onder beheer en onderhoud wordt verstaan dat de (sport)accommodatie en atletiekmaterialen in overeenstemming met de verenigingsdoelstelling (door de atleten) gebruikt kunnen worden. Dat betekent dat er tijdig wordt aangevuld of vervangen, reparaties worden uitgevoerd, schoon wordt gemaakt en preventief onderhoud wordt gedaan. Een aantal werkzaamheden wordt uitbesteed aan derden zoals technische installatie en glasbewassing.

Nader uitgewerkt betekent dit op hoofdlijnen het volgende:

  • Beheer en onderhoud van alle roerende en onroerende eigendommen van de vereniging
  • Overleg met gemeentelijke terreinbeheerder inzake beheer en onderhoud van gehuurde zaken
  • Uitgifte en inname van materialen bij wedstrijden in overleg met de wedstrijdorganisatie
  • Contact onderhouden met Sportbedrijf Arnhem.

Bevoegdheden

Commissieleden
Gerrit Markink (coördinator)
Jan Hofman