Veiligheid & Vitaliteit

Doel

Zorgdragen dat CIKO’66 voor alle leden en bezoekers een veilige en vitale leef-, sport-, en werkomgeving is.

Positie binnen vereniging
Deze commissie is een door het bestuur ingestelde commissie, bestaande uit een coördinator en een door de commissie zelf vast te stellen aantal leden. De coördinator is het eerste aanspreekpunt voor de activiteiten van de commissie. Hij/zij roept de commissie regelmatig bijeen ter vergadering (bij voorkeur 4x per jaar).

Taken en verantwoordelijkheden
Hulpverlening:

 • Zorgen voor beschikbaarheid van verenigingshulpverleners
 • Beheer en onderhoud van de AED’s in de kantine en het krachthonk
 • Beheer en onderhoud van beide verbanddozen (kantine & krachthonk)
 • Regelmatig organiseren van reanimatie cursus en/of EHB(S)O-cursus
 • Uitvoeren en up-to-date houden van het sporttechnisch veiligheidsplan
 • Het aanvragen van VOG’s voor trainers en andere belanghebbenden

Sportmedisch:

 • Het verzorgen van voorlichting, lezingen, tests en screenings
 • Advisering van bestuur, trainers en atleten voor een optimale sportbegeleiding
 • Het – op aanvraag – aanbieden van een sportmedisch spreekuur (advisering t.b.v. behandeling)
 • Het zorgdragen dat (1) sportblessures zoveel mogelijk voorkómen worden (preventie), en (2) atleten met een sportblessure weer snel hun sport kunnen beoefenen (advisering over behandeling)

Vertrouwenspersonen:

 • Aandacht schenken aan ongewenste omgangsvormen en reageren op meldingen
 • Voorkomen van herhalingen van ongewenste omgangsvormen
 • Waar mogelijk en nodig de omgangsvormen verbeteren

Bevoegdheden

 • Gevraagd en ongevraagd advies geven aan bestuur, trainers, leden en bezoekers over alle aspecten die de veiligheid en vitaliteit binnen de vereniging aangaan
 • Dwingend adviseren op het moment dat de veiligheid en vitaliteit in hoge mate bedreigd worden (een en ander ter beoordeling van ter zake kundigen

Commissieleden

Hulpverlening
Marlies Heetebrij

Vertrouwenspersonen
Monique Bolder
Nancy Poels